<< powrót

drukuj >>

 

KARTA USŁUGI

NR SO/DG-15

Udzielenie promesy na wydanie

licencji na wykonywanie

transportu drogowego taksówką

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

tel. /022/ 76-06-201

urzad@sulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

poniedziałek:         8.00 - 17.00

wtorek-czwartek:  8.00 - 16.00

piątek:                    8.00 - 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

ul. Dworcowa 55, pok.14 , tel. /022/ 76-06-219

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek o udzielenie promesy licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

2.      Odpis z rejestru przedsiębiorców lub kserokopia uaktualnionego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3.      Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).

4.      Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

5.      Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem. W przypadku gdy wnioskodawca posiada co najmniej 5 letnią praktykę w zawodzie w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową należy przedłożyć6. dokumenty potwierdzające tę praktykę (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego).

6.      Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Dodatkowe informacje:   

Udzielona przez Burmistrza m. Sulejówek promesa wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką stanowi przyrzeczenie udzielenia licencji i ma zastosowanie w sytuacji, kiedy obowiązuje zasada ograniczenia liczby wydanych nowych licencji.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
a/ 5 zł - za zgodność z oryginałem, za każdą rozpoczętą stronę

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm./

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  /tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874/;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Formularze do pobrania

Wniosek o udzielenie promesy licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

Opracował:

Barbara Kowalska

Data: 2005-11-15

Sprawdził: Sekretarz Miasta

Krystyna Rudnicka

Data: 2005-12-12

Zatwierdził: Burmistrz Miasta

Waldemar Chachulski

Data: 2005-12-14

Informacje zaktualizowano dnia 15-06-2011 r.