<< powrót

drukuj >>

 

KARTA USŁUGI

NR SO/DG-14

Zmiana licencji

na wykonywanie transportu

drogowego taksówką

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

tel. /022/ 76-06-201

urzad@sulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

poniedziałek:         8.00 - 17.00

wtorek-czwartek:  8.00 - 16.00

piątek:                    8.00 - 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

ul. Dworcowa 55, pok.14 , tel. /022/ 76-06-219

Wymagane dokumenty:

1.      W przypadku zmiany pojazdu lub numeru rejestracyjnego pojazdu:
a. wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
b. kserokopia dowodu rejestracyjnego nowego pojazdu, z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówka osobowa,
c. dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem, jeżeli przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu,
d. kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.

2.      W przypadku zmiany siedziby, adresu, oznaczenia przedsiębiorcy lub nazwiska:
a. wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
b. dokument określający status przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
c. dokument potwierdzający tożsamość przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
d. odpis z rejestru przedsiębiorców lub kserokopia uaktualnionego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
e. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
f. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
g. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, uwzględniający zmianę adresu/oznaczenia przedsiębiorcy,
h. kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.

Dodatkowe informacje:   

brak

Opłaty:

1. Opłata skarbowa:
a/ 5 zł - za zgodność z oryginałem, za każdą rozpoczętą stronę

2. 30 – za zmianę licencji

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm./

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  /tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874/;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 150, poz. 1685).

Formularze do pobrania

Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Opracował:

Barbara Kowalska

Data: 2005-11-15

Sprawdził: Sekretarz Miasta

Krystyna Rudnicka

Data: 2005-12-12

Zatwierdził: Burmistrz Miasta

Waldemar Chachulski

Data: 2005-12-14

Informacje zaktualizowano dnia 15-06-2011 r.