<< powrót

drukuj >>

 

KARTA USŁUGI

NR SO/DG-13

Wydawanie licencji

na wykonywanie transportu

drogowego taksówką

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

tel. /022/ 76-06-201

urzad@sulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

poniedziałek:         8.00 - 17.00

wtorek-czwartek:  8.00 - 16.00

piątek:                    8.00 - 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

ul. Dworcowa 55, pok.14 , tel. /022/ 76-06-219

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

2. Odpis z KRS lub kserokopia uaktualnionego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).

4. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

5. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem. W przypadku gdy wnioskodawca posiada co najmniej 5 letnią praktykę w zawodzie w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową należy przedłożyć dokumenty potwierdzające tę praktykę (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego).

6. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

7. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej.

8. Prawo dysponowania pojazdem, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu.

9. Kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.

Dodatkowe informacje:   

brak

Opłaty:

1. Opłata skarbowa:
a/ 5 zł - za zgodność z oryginałem, za każdą rozpoczętą stronę

2. Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze m. Sulejówek wynosi:
a. 200 – na okres 2-15 lat,
b. 250 zł – na okres 16-30 lat,
c. 300 – na okres 31-50 lat.

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm./;

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874/;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 150, poz. 1685).

Formularze do pobrania

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Opracował:

Barbara Kowalska

Data: 2005-11-15

Sprawdził: Sekretarz Miasta

Krystyna Rudnicka

Data: 2005-12-12

Zatwierdził: Burmistrz Miasta

Waldemar Chachulski

Data: 2005-12-14

Informacje zaktualizowano dnia 15-06-2011 r.