<< powrót

drukuj >>

 

KARTA USŁUGI

NR SO/DG-10

Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

tel. /022/ 76-06-201

urzad@sulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

poniedziałek:         8.00 - 17.00

wtorek-czwartek:  8.00 - 16.00

piątek:                    8.00 - 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

ul. Dworcowa 55, pok.14 , tel. /022/ 76-06-219

Wymagane dokumenty:

1.      Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych napojów alkoholowych.

2.      Wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Dodatkowe informacje:   

1.      Zezwolenie może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:

a/ likwidacja punktu sprzedaży,

b/ upływ terminu ważności zezwolenia,

c/ zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,

d/ zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

e/ niezłożenie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.

2.      Termin zezwolenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

3.      Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

Opłaty:

1. 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2. 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających

powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/;

3. 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

4. Opłata skarbowa:
a/ 5 zł - za zgodność z oryginałem, za każdą rozpoczętą stronę

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm./;

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn.zm/;

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz.1095 z późn. zm./

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz.1808/;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Formularze do pobrania

brak

Opracował:

Barbara Kowalska

Data: 2005-11-15

Sprawdził: Sekretarz Miasta

Krystyna Rudnicka

Data: 2005-12-12

Zatwierdził: Burmistrz Miasta

Waldemar Chachulski

Data: 2005-12-14

Informacje zaktualizowano dnia 15-06-2011 r.