<< powrót

drukuj>>

 

KARTA USŁUGI

NR SO/DG-09

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

tel. /022/76-06-201

urzad@sulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

poniedziałek:         8.00 - 17.00

wtorek-czwartek:  8.00 - 16.00

piątek:                    8.00 - 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

ul. Dworcowa 55, pok.14 , tel. /022/ 76-06-219

Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.     Kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3.     Szkic sytuacyjny terenu obejmujący wydzielony ogródek gastronomiczny.

Dodatkowe informacje:   

1.     Druki wniosków dostępne u inspektora ds. działalności gospodarczej pok.14 lub na stronie internetowej www.sulejowek.pl.

2.     Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

Opłaty:

1.43,75- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2.43,75- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/;

3.175- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta.

4.Opłata skarbowa:
a/5 zł -za zgodność z oryginałem, za każdą rozpoczętą stronę

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

do1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity:Dz.U.z2000 r. Nr 98, poz.1071 zpóźn.zm./;

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity:Dz.U.z2007 r. Nr 70, poz.473 zpóźn.zm/;

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz.1095 zpóźn.zm./

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz.1808/;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr 32/V/03 z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Formularze do pobrania

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opracował:

Barbara Kowalska

Data:2005-11-15

Sprawdził:Sekretarz Miasta

Krystyna Rudnicka

Data:2005-12-12

Zatwierdził:Burmistrz Miasta

Waldemar Chachulski

Data:2005-12-14

Informacje zaktualizowano dnia 15-06-2011 r.