Urząd Miasta Sulejówek - karta usług

<< powrót

drukuj >>

 

KARTA USŁUGI

NR SO/DG-06

Wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

tel. /022/ 76-06-201

urzad@sulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

poniedziałek:         8.00 - 17.00

wtorek-czwartek:  8.00 - 16.00

piątek:                    8.00 - 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

ul. Dworcowa 55, pok.14 , tel. /022/ 76-06-219

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2.      Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.

3.      Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

4.      Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

5.      Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Dodatkowe informacje:   

1.      Druki wniosków dostępne u inspektora ds. działalności gospodarczej pok.14 lub na stronie internetowej www.sulejowek.pl.

2.      Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z zapisami uchwały Rady Miasta Sulejówek i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz, gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu /z wyłączeniem piwa/ mieści się w limicie ustalonym przez Radę Miasta Sulejówek.

3.      Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata.

4.      Warunkiem sprzedaży napojów alkoholowych jest posiadanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia.

5.      Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem.

6.      W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłat dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia

Opłaty:

1. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do:

a/ 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b/ 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/,

c/ 2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu. 

2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:
a/ 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500 ,
b/ 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500 ,
c/ 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18% jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77.000 .
Opłata wnoszona jest na rachunek miasta w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

3. Opłata skarbowa:
a/ 5 zł - za zgodność z oryginałem, za każdą rozpoczętą stronę
b/ 17 zł - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

 

Czas załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca od dnia zgłoszenia

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm./;

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn.zm/;

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz.1095 z późn. zm./

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz.1808/;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Uchwała Nr 332/XLVIII/98 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 5 marca 1998r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

Uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr 32/V/03 z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Formularze do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opracował:

Barbara Kowalska

Data: 2005-11-15

Sprawdził: Sekretarz Miasta

Krystyna Rudnicka

Data: 2005-12-12

Zatwierdził: Burmistrz Miasta

Waldemar Chachulski

Data: 2005-12-14

Informacje zaktualizowano dnia 15-06-2011 r.